Regulamin

 

§1 Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy  Centrum Ratownictwa, dostępny pod adresem internetowym www.sklep.centrumratownictwa.com, prowadzony jest przez Centrum Ratownictwa Sp. z o.o. , ul. Muchoborska 14 z siedzibą w Wrocławiu  wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000405373, NIP 8971780157 , REGON 021784554.
 2. Niniejszy regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2 Definicje

 1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca - Centrum Ratownictwa Sp. z o.o. , ul. Muchoborska 14 z siedzibą w Wrocławiu  wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000405373, NIP 8971780157 , REGON 021784554.
 3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.sklep.centrumratownictwa.com
 6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron,
  z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu ze Sprzedawcą.
 9. Konto - konto klienta w Strefie Klienta Sklepu. Są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w Sklepie.
 10. Formularz zamówienia - interaktywny formularz zakupu  dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie zamówienia oraz określenie warunków umowy sprzedaży, w tym sposobu płatności.
 11. Produkt -  dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 12. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży produktu zawierana albo zawarta między Klientem,
  a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

§ 3 Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: Krzywoustego 6 , 81-035 Gdynia
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@centrumratownictwa.com
 3. Numer telefonu Sprzedawcy:(+48) 504 301 603
 4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 5. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w dni robocze w godzinach 8-16.

§ 4 Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień
na produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies,
 4. zainstalowany program FlashPlayer.

§ 5 Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności
  za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta.
 3. Składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia.
 4. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.

§ 6 Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 2. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w trakcie rejestracji.
 3. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy,
  w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7 Oferowane metody płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
 1. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
 2. Płatności elektroniczne - Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Autopay S.A.
 3. Płatność kartą online - Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Autopay S.A.                                                                                     Obsługiwane typy kart płatniczych: Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic
 4. Płatności za pobraniem

§ 8 Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie umowy sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta zamówienia za pomocą formularza zamówienia w Sklepie internetowym.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie
  do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera
  co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji
  oraz potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta:
  1. płatności przelewem Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie trzech dni roboczych
  2. płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do niezwłocznego dokonania płatności
  3. gdy Klient wybierze płatność za pobraniem obowiązany jest przy odbiorze paczki uiścić opłatę kurierowi.

w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

 1. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

§ 9 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić
  od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów związanych
  z wysyłką towarów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:
 1. pisemnie na adres: ul. Krzywoustego 6 Gdynia 81-035
 2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@centrumratownictwa.com
 1. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
 1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. umowa sprzedaży) – od objęcia produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
 1. obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego produktu, partii lub części albo
 2. polega na regularnym dostarczaniu produktów przez czas oznaczony – od objęcia
  w posiadanie pierwszego z produktów;

b. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

c. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

d. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu        od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów                wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności,              jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli                sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do            chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi                wcześniej.

e. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić produkt                  Sprzedawcy na swój koszt lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze          produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić produkt na adres:                                        ul. Krzywoustego 6, Gdynia 81-035

f. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do       stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

g. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

   3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: 

 1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu
  do odstąpienia od umowy;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 5. w której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia
  lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie
  30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi sprzedawca nie ma kontroli;
 8. w której konsument wyraźnie żądał, aby sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub produktów;
 9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
 12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 10 Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

 1. Reklamacja z tytułu braku zgodności Produktu z umową.
  1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta, z tytułu braku zgodności Produktu z umową, są określone w ustawie o prawach konsumenta z dnia z dnia 30 maja 2014 r.,
  2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Przedsiębiorcą, o którym mowa w rozdziale XIII, z tytułu rękojmi są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.,
  3. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta będącego Konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta za brak zgodności Produktu z umową, istniejący w chwili dostarczenia Produktu i ujawniony w ciągu 2 lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Produktu określony przez Sprzedawcę lub osoby działające w jego imieniu jest dłuższy.
  4. W przypadku chęci zgłoszenia reklamacji należy skontaktować się z biurem Sklepu Centrum Ratownictwa.
  5. Zawiadomienia o wadach dotyczących produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@centrumratownictwa.pl lub pisemnie na adres: ul. Krzywoustego 6, 81-035 Gdynia.
  6. W powyższych wiadomościach należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
  7. Dla oceny nieprawidłowości i niezgodności Produktu z umową, Konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta mają obowiązek udostępnić Produkt Sprzedawcy, a Sprzedawca zobowiązany jest do odebrania go na swój koszt.
  8. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na trwałym nośniku, w szczególności  na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.
  9. W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem.
  10. w związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta, Sprzedawca odpowiednio:
   • pokrywa koszty wymiany oraz ponownego dostarczenia Produktu do Konsumenta,
   • pokrywa koszty naprawy oraz ponownego dostarczenia Produktu do Konsumenta,
   • obniża cenę Produktu (obniżona cena musi pozostawać w proporcji ceny towaru zgodnego z umową do towaru niezgodnego z umową) i zwraca Konsumentowi lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta - wartość obniżonej ceny najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta o obniżeniu ceny,
   • w przypadku uprawnionego odstąpienia od umowy przez Konsumenta lub przedsiębiorcę na prawach konsumenta – Sprzedawca zwraca mu cenę Produktu najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania od klienta zwracanego towaru lub dowodu jego odesłania. W razie odstąpienia od umowy o którym mowa w niniejszym punkcie, Konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić towar do Sprzedawcy na koszt Sprzedawcy.

§ 11 Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji umowy sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
 3. W przypadku Klienta, który korzysta w sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w sklepie internetowym.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 6. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności szybkimi przelewami jest Blue Media S.A.
 7. Użytkownicy Karty Mundurowej korzystający w Sklepie z rabatu wyrażają zgodę na przekazanie Defence24 ich danych osobowych i informacji o wartości transakcji.

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Niniejszy regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania umów sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem sklepu.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl